การเปลี่ยนประเภทโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ต้นฉบับ)
5. สำเนาแบบแปลนแผนผัง พร้อมรายการประกอบแบบแปลนแผนผังอาคารโรงแรมและหนังสือรับรองหรืออนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่วิศวกร สถาปนิกผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลงชื่อรับรอง 
6. สำเนาแผนผังรายชั้น (Floor Plan) ก่อนและหลังเปลี่ยนประเภทโรงแรม
7. กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
8. ใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่มีการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
9. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (แบบ สบ.2) ในกรณีผู้ขออนุญาตมีสถานบริการในโรงแรม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท 1 ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท 2 ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท 3 ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท 4 ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท

ระยะเวลา

28 วัน

หมายเหตุ