การเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบร.ร.1/3)
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ต้นฉบับ)
5. สำเนาแบบแปลนแผนผัง พร้อมรายการประกอบแบบแปลนแผนผังอาคารโรงแรมและหนังสือรับรองหรืออนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่วิศวกร สถาปนิก ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นลงชื่อรับรอง
6. หนังสือรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าการเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักไม่กระทบต่อโครงสร้างของโรงแรม
7. ใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่มีการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
8. สำเนาแผนผังรายชั้น (Floor Plan) ก่อนและหลังเปลี่ยนประเภทโรงแรม
9.กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

ห้องละ 40 บาท ตามจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้น และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ

ระยะเวลา

28 วัน

หมายเหตุ

 หลักเกณฑ์

ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก ตามที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ถ้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน