การเปลี่ยนชื่อโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ต้นฉบับ)
5. กรณีชื่อโรงแรมซ้ำหรือพ้องกับชื่อโรงแรมอื่น ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น
6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านขอผู้มอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

28 วัน

หมายเหตุ

 หลักเกณฑ์
การใช้ชื่อโรงแรมนั้นจะต้องเป็นอักษรไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน แต่จะมีอักษรต่างประเทศกำกับไว้ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วยก็ได้ และจะต้อง
1. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีหรือองค์รัชทายาท
2.ไม่ซ้ำหรือพ้องกับชื่อโรงแรมอื่นที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น
3. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย