การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นนิติบุคคล)
3. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ถ้ามี) 
5. สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งเอกสารสูญหาย (ถ้ามี)
6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 200 บาท
 

ระยะเวลา

28 วัน

หมายเหตุ

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรายใดที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบร.ร.2) สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย