การออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
4.รูปถ่ายผู้จัดการโรงแรม ขนาด 6x8 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์
6. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
7. เอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหลักศูตรการฝึกอบรมวิชาบริหารจัดการโรงแรมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือเป็นผู้เคยมีประสบการณ์ทำงานโรงแรมตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
8. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้จัดการเป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และหนังสือเดินทาง หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

21 วัน

หมายเหตุ