การแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นนิติบุคคล)
3. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ต้นฉบับ)
5. หลักฐานเอกสารประกอบเหตุผลในการเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม เช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า เป็นต้น (ถ้ามี)
6. กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

28 วัน

หมายเหตุ

-