การออกหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
3. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
6. เอกสารแสดงรายได้หลักของผู้แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
7. ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

40 วัน

หมายเหตุ

-