การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักงานเขต

ต่างจังหวัด
- ที่ทำการปกครองอำเภอ
- สำนักงานเทศบาล

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)                                                                                                                                              3. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
4. แบบคำร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานตำรวจเจ้าของท้องที่แสดงความคิดเห็นแล้ว
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง
 

ค่าธรรมเนียม

1. โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า 10 บาท
2. โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) 60 บาท
3. โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาประจำที่) 75 บาท

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1.ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) โรงพยาบาล
(ข) วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจ และ
(ค) ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ
2.ห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) โรงเรียนระหว่างทำการสอน
(ข) ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา