รับรองเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนภาษาอังกฤษ

สถานที่ติดต่อ

ก่อนที่จะนำเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษไปใช้ต่อไป ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด ดังนี้
(กทม.)
 1. กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ
 2. สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย
(ต่างจังหวัด)
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงใหม่ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

บัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

-

หมายเหตุ

กรมการปกครองเปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ประเภทเอกสาร ได้แก่
1. รายการทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร 
2. รายการทะเบียนคนตาย/มรณบัตร
3. รายการทะเบียนบ้าน
4. รายการรับรองการเกิด
5. รายการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
6. รายการทะเบียนสมรส
7. รายการทะเบียนหย่า
8. รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
9. รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
10.รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
11.รายการทะเบียนการร่วมใช้ ชื่อสกุล
12.รายการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล