การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 1 กรณีการกำหนดท้องที่และจำนวนโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
(ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตกทม. 20,000 บาท
2. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตจังหวัดอื่น 10,000 บาท

ระยะเวลา

51 วัน

หมายเหตุ

-