การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 2 กรณีการประกาศเพื่อให้มีการยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
3. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กรณีบุคคลธรรมดา)
4. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
5. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (กรณีบุคคลธรรมดา)
7. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (หากมีการกระทำความผิดจะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย) (กรณีบุคคลธรรมดา)
8. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารที่ตั้งโรงรับจำนำได้แก่โฉนดที่ดินและสัญญาเช่าหรือสัญญาจะซื้อจะขายหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่
9. ทะเบียนบ้านของอาคารที่จะตั้งโรงรับจำนำ
10. แผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ตั้งโรงรับจำนำและชุมชนใกล้เคียงโดยระบุสถานที่ตั้งโรงรับจำนำที่ใกล้เคียงที่สุด
11. รูปถ่ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำและอาคารของโรงรับจำนำทุกชั้นรวมทั้งบริเวณข้างเคียง
12. แบบแปลนอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำขนาดเอ4 โดยระบุพื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ห้องเก็บของเบ็ดเตล็ด (ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.) และพื้นที่ห้องมั่นคง (ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.)ไว้ในแบบแปลนอย่างชัดเจน
13. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
14. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
15. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 รูปของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
16. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยระบุวัตถุประสงค์ว่าประกอบกิจการโรงรับจำนำ(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)17. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)18. บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)19. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)20. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)21. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)22. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)23. หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)24. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรของกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน(หากมีการกระทำความผิดจะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย)

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขต กทม. 20,000 บาท
2. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตจังหวัดอื่น 10,000 บาท

ระยะเวลา

86 วัน

หมายเหตุ

-