การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 3 การออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแจ้งการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ฉบับจริง 
2. หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ฉบับจริง 

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตกทม. 20,000 บาท
2. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตจังหวัดอื่น 10,000 บาท

 

ระยะเวลา

36 วัน

หมายเหตุ

-