การว่าประมูลตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 1 กรณีการประกาศเพื่อให้มีการยื่นคำขอว่าประมูลตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย และไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคล)
4. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
5. ใบรับรองแพทย์ว่า ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือรับรองว่า ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (กรณีบุคคลธรรมดา)
7. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (หากมีการกระทำความผิด จะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย) (กรณีบุคคลธรรมดา)
8. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารที่ตั้งโรงรับจำนำ ได้แก่โฉนดที่ดิน และสัญญาเช่า หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่
9. ทะเบียนบ้านของอาคารที่จะตั้งโรงรับจำนำ
10. แผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ และชุมชนใกล้เคียง โดยระบุสถานที่ตั้งโรงรับจำนำที่ใกล้เคียงที่สุด
ฉบับจริง 
11. รูปถ่ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำและอาคารของโรงรับจำนำทุกชั้นรวมทั้งบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง
12. แบบแปลนอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ ขนาดเอ4 โดยระบุพื้นที่ใช้สอยรวม พื้นที่ห้องเก็บของเบ็ดเตล็ด (ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.) และพื้นที่ห้องมั่นคง (ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.)ไว้ในแบบแปลนอย่างชัดเจน
13. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
14. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ  ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
15. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
16. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า ประกอบกิจการโรงรับจำนำ(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) (กรณีนิติบุคคล)
17. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำการแทนนิติบุคคล ให้เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ(กรณีนิติบุคคล)
18. บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
19. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
20. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(กรณีนิติบุคคล)
21. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์ (กรณีนิติบุคคล)
22. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
23. หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
24. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน(หากมีการกระทำความผิดจะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย) (กรณีนิติบุคคล)
25. เงินประกัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
 

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตกทม. 20,000 บาท
2. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ-ในเขตจังหวัดอื่น 10,000 บาท

ระยะเวลา

86 วัน

หมายเหตุ

-