การย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 1 กรณีการยื่นคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (ของผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารที่ตั้งโรงรับจำนำ ได้แก่โฉนดที่ดิน และสัญญาเช่า หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่
3. ทะเบียนบ้านของอาคารที่จะตั้งโรงรับจำนำ
4. แบบแปลนอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ ขนาดเอ4 โดยระบุพื้นที่ใช้สอยรวม พื้นที่ห้องเก็บของเบ็ดเตล็ด (ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.) และพื้นที่ห้องมั่นคง (ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.)ไว้ในแบบแปลนอย่างชัดเจน
5. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
6. แผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ และชุมชนใกล้เคียง โดยระบุระยะห่างของสถานที่ตั้งโรงรับจำนำที่ใกล้เคียงที่สุด
7. รูปถ่ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำและอาคารของโรงรับจำนำทุกชั้นรวมทั้งบริเวณข้างเคียง
8. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
9. รายงานการประชุมของนิติบุคคลให้มีการย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ (กรณีนิติบุคคล)
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
12. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (ฉบับจริงนำมาเพื่อบันทึกสถานที่ตั้งโรงรับจำนำแห่งใหม่)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

61 วัน

หมายเหตุ

-