การย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ เล่มที่ 2 กรณีการแก้ไขสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแจ้งการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

36 วัน

หมายเหตุ

-