การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
(ของผู้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
3. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขต กทม. 20,000 บาท
2. ในเขตจังหวัดอื่น 10,000 บาท

ระยะเวลา

81 วัน

หมายเหตุ

-