การเปลี่ยนแปลงผู้รับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองฉบับที่แก้ไข)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม) (กรณีนิติบุคคล )
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม) (กรณีนิติบุคคล )
5. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย และไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
7. ใบรับรองแพทย์ว่า ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (กรณีบุคคลธรรมดา)
8. หนังสือรับรองว่า ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (กรณีบุคคลธรรมดา)
9. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (หากมีการกระทำความผิด จะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย) (กรณีบุคคลธรรมดา)
10. รายงานการประชุมของนิติบุคคล ให้มีการเปลี่ยนแปลงและมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
11. บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
12. ทะเบียนบ้านของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
13. หนังสือรับรองไม่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย และไม่มีพฤติการณ์ก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนร
(กรณีนิติบุคคล)
14. บัตรข้าราชการของผู้รับรองความประพฤติและพฤติการณ์ (กรณีนิติบุคคล)
15. ใบรับรองแพทย์ว่า ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
16. หนังสือรับรองว่า ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
17. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (หากมีการกระทำความผิด จะต้องแนบผลคดีถึงที่สุดมาด้วย)ของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
18. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ฉบับปัจจุบัน
 (ฉบับจริงนำมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

10 วัน

หมายเหตุ

-