การเลิกกิจการรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
3. หนังสือขอเลิกกิจการ
4. รายงานการประชุมของนิติบุคคล ให้มีการเลิกกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
6. ทะเบียนบ้านของกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีนิติบุคคล)
8. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ฉบับปัจจุบัน
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

10 วัน

หมายเหตุ

-