การขออนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียน ในสถานศึกษา (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด)

สถานที่ติดต่อ

กรณี กรุงเทพมหานคร
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรณี ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
สำเนา 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานที่ศึกษา
สำเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 4 ชุด
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
สำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

10 วันทำการ

หมายเหตุ

*** เป็นไปตาม หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0308.4/ว 2798 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ***