การรับแจ้งรายงานตัวสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของบุคคลต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

สถานที่ติดต่อ

กรณี กรุงเทพมหานคร
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรณี ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสืออนุญาตออกนอกเขต  (ฉบับจริงพร้อมสำเนา )
2. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
3. หลักฐานอื่นๆ อาทิเช่น กรณีทำงานต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง สำเนาเอกสารที่อยู่อาศัยระหว่างทำงาน หรือกรณีเหตุจำเป็นอื่นต้องมีสำเนาหนังสือที่แสดงเหตุผลในการพิจารณา เป็นต้น
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

*** เป็นไปตาม หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0308.4/ว 2798 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ***