5.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (บป.7) (ฉบับจริง)   
2.เมื่อระบบแจ้งผลผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุปฏิเสธการทำบัตร ไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอื่นใดอีก
3.กรณีระบบแจ้งเหตุปฏิเสธการทำบัตร ให้เรียก
   3.1 หลักฐานเอกสารราชการซึ่งมีรูปถ่าย (โดยตรวจจากข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หากไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้ ให้ขอจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร เว้นแต่ผู้ขอมีบัตรนำเอกสารนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เอง)
   3.2 กรณีไม่มี 3.1 ให้สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ

ค่าธรรมเนียม

100 บาท

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ