12.การขอมีบัตรของบุคคลได้รับการยกเว้น

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.หลักฐานแสดงการเป็นบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร (กรณีเป็นผู้มีร่างกายพิการ เดินไม่ได้ ตาบอดทั้งสองข้างหรือเป็นใบ้ ไม่ต้องเรียกหลักฐาน)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ