13.การขอมีบัตรของบุคคล ซึ่งได้รับสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(1) กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก มีบิดามารดาเป็นบุคคลต่างด้าว
     - สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
     - เรียกหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา
      - หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย ให้เรียกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ที่มีชีวิตอยู่ และใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตาย
      - หากบิดาและมารดา ถึงแก่ความตายทั้งหมดให้เรียกใบมรณบัตรของบิดาและมารดา
     
(2) กรณีได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติ 
      - เรียกหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทย แล้วแต่กรณี           - สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ