หัวข้อกระทู้ : ชื่อสกุลพระราชทานจาก ร.6 มี "ณ" ขอเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่

ThemomenT

สมัครเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อสกุลพระราชทานจาก ร.6 มี "ณ" ขอเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่

20 กุมภาพันธ์ 2567, 02:17:07

เรียน เจ้าหน้าที่

          เนื่องด้วยชื่อสกุลเดิมที่ได้รับพระราชทานมานั้นมี "ณ"  และบัดนี้มีผู้ใช้ครึ่งจังหวัด 

ผมจึงอยากทราบว่า ขอเปลี่ยนชื่อสกุลและขอกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่ 

ประกาศห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลใช้ ณ นำชื่อสกุล ลงวันที่ 15 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2458 

นี่คือประกาศและพระบรมโองการของอังรัชกาลที่ 6 ห้ามบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับพระราชทานใช้ ณ นำหน้าชื่อสกุล   

แต่ไม่มีการห้ามหรือพระบรมโองการห้ามไว้ เว้นแต่พระบรมราชตระกูล ราชสกุลมีกฏระเบียบอยู่แล้ว

แต่นามสกุล ณ ที่พระราชทานให้เจ้าเมืองนั้นไม่ได้มีกฏระเบียบห้ามไว้ 

           หากขอเปลี่ยนได้ ผมคงต้องทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตชื่อสกุลใหม่ แต่คงซึ่ง ณ ไว้

และจะขอใช้ราชทินนามของต้นตระกูลมาเป็นชื่อสกุล ตามพระราชบัญญัติ ชื่อสกุล พ.ศ.2505 ในมาตรา 7 

มาตรา ๗ ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผู้เคยได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์แต่ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้น เป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้

และราชทินนามนี้ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ200ปีก่อน จากนั้นรัชกาลที่ 5 มีการกระจายการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาลและมณฑล จึงเป็นชื่อมลฑล และเพึ้ยนมาเป็นชื่อจังหวัด แต่ตอนนี้ผู้คนได้ลืมราชทินนามนี้แล้ว ผมจึงอยากทราบว่าทำได้หรือไม่ ผมทราบว่า ณ หน้าชื่อสกุล น้อยและไม่มีบ่อย หากทางอำเภอท้องที่ไม่อนุญาติก็จะทำตามกฏระเบียน หากไม่ผ่านอีก คงได้ฎีกาจดหมายขอพระราชทาน ถึงกรมวัง

ปล.โพสสาธารณะผมจึงไม่ใช่ชื่อสกุลตัวเอง

กราบขอบพระคุณ

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 20/02/2024 09:43:18
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ชื่อสกุลพระราชทานจาก ร.6 มี "ณ" ขอเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือ ส่วนทะเบียนชื่อบุคคล สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917048, 02-7917049

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 20/02/2024 09:43:15