หัวข้อกระทู้ : ย้ายที่ตั้งค้าของเก่าติดต่อที่ไหน

กรณิกา

สมัครเมื่อ : 24 มิถุนายน 2563

ย้ายที่ตั้งค้าของเก่าติดต่อที่ไหน

24 มิถุนายน 2563, 22:59:45

การแจ้งย้ายที่ตั้ง เต้นท์รถยนต์มือสอง(ในกรุงเทพฯ) ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ต้องไปติดต่อแจ้งย้ายที่หน่วยงานใด

เตรียมเอกสาร แบบฟอร์มอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ มีค่าธรรมเนียม กี่บาท

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 14:01:41
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ย้ายที่ตั้งค้าของเก่าติดต่อที่ไหน

๑. ติดต่อแจ้งย้ายที่หน่วยงานใด

    - งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไชยา)

๒. เอกสารประกอบการแจ้งย้ายสถานประกอบการ

    - ใบอนุญาตฉบับจริง

    - สำเนาทะเบียนพาณิชย์ แก้ไขสถานที่ประกอบการ (แห่งใหม่)

    - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท แก้ไขเพิ่มเติม สถานที่ประกอบการแห่งใหม่ (กรณีนิติบุคคล)

    - สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

    - สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (กรณีบุคคลธรรมดา)

    - สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่ หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ผู้ให้เช่า (กรณีนิติบุคคล)

    - สำเนาทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ (แห่งใหม่)

    - สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ให้เช่า

    - รูปถ่ายหน้าร้านสถานที่ประกอบการ (แห่งใหม่)

๓. ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

   ๓.๑ ติดต่อแจ้งย้ายสถานที่ประกอบการ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอแจ้งย้าย ณ งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า                         ศูนย์บริการประชาชน

   ๓.๒ นายตรวจ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการแห่งใหม่

   ๓.๓ การดำเนินการภายในระยะเวลาการให้บริการ ๒๐ วันทำการนับตั้งแต่วันรับคำร้อง

๔. การแจ้งย้าย ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 14:01:26