หัวข้อกระทู้ : สอบถามคะ หากหมดสัญญาพนักงานจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โควิด 1 ตำบล 1 คน สามารถจ้างต่อให้มีงานทำในอำเภอได้ไหมคะ จะร่นเงินเดือนจากเดิมก็ได้คะ หนูอยากงานประจำทำตลอดคะ

Nuareefah

สมัครเมื่อ : 28 มิถุนายน 2563

สอบถามคะ หากหมดสัญญาพนักงานจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โควิด 1 ตำบล 1 คน สามารถจ้างต่อให้มีงานทำในอำเภอได้ไหมคะ จะร่นเงินเดือนจากเดิมก็ได้คะ หนูอยากงานประจำทำตลอดคะ

28 มิถุนายน 2563, 22:27:56
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/07/2020 10:25:25
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามคะ หากหมดสัญญาพนักงานจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โควิด 1 ตำบล 1 คน สามารถจ้างต่อให้มีงานทำในอำเภอได้ไหมคะ จะร่นเงินเดือนจากเดิมก็ได้คะ หนูอยากงานประจำทำตลอดคะ

โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19"

กรมการปกครอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ

การดำเนินโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย

COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกรอบระยะเวลาการจ้างตั้งแต่

วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๔ เดือน) สอดคล้องและเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ จึงไม่สามารถต่อระยะเวลา

การดำเนินโครงการฯ เกินกว่ามติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/07/2020 10:25:13