รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 915 ครั้ง

7 มิถุนายน 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยกำหนดวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 214 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 331 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 278 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ พื้นที่ทั่วไป 338 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 105 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 4 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 139 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 5 กำหนดการรายงานตัว 253 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 6 ใบตรวจรับเอกสาร 206 ครั้ง 7 มิถุนายน 2562