ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทย

เข้าชม 157 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2563

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทย 82 ครั้ง 4 กุมภาพันธ์ 2563