ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 329 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการที่ 1 กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ 357 ครั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2563