กรมการปกครอง จัดพิธี “สดุดีกองอาสารักษาดินแดน” มอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี 2562

เข้าชม 101 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(ถนนวิภาวดี) นายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เข็มอาสารักษาดินแดนสุดดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น และรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายกองเอกธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2563 นี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเทิดทูนสถาบัน การปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

นายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี ขอให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอน อบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอยู่อาศัย ตลอดจน ชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 24/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563