ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานอำเภอ (ฝ.พอ.) ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-4886 E-mail : borpor.dopa@gmail.com

12 ตุลาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

12 ตุลาคม 2563

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 
 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1. ประกาศ 12 ตุลาคม 2563
2. ใบสมัครลูกจ้างฯ 12 ตุลาคม 2563
3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์แนบท้าย 12 ตุลาคม 2563