ประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทรศัพท์ 02791-7427

เข้าชม 0 ครั้ง

31 ตุลาคม 2565

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงสัญชาติฯ-2 31 ตุลาคม 2565