ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

เข้าชม 0 ครั้ง

13 มกราคม 2566

           สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครองได้รับการจัดสรรทุนฯ จำนวน 7 ทุน 

            ทั้งนี้ ข้าราชการกรมการปกครองที่สนใจและประสงค์สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้กองวิชาการและแผนงาน (ส่วนวิเทศสัมพันธ์) ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศกรมการปกครองฯ กำหนด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1.ประกาศรับสมัคร ทุน ก.พ. 2566 13 มกราคม 2566
2.หนังสือแจ้งสำนักกอง 13 มกราคม 2566
3.หนังสือแจ้งจังหวัด 13 มกราคม 2566