ประชาสัมพันธ์

บทเรียน E-Learning

เข้าชม 0 ครั้ง

1 มีนาคม 2560

  • สำนักงาน ก.พ.

http://ocsc.chulaonline.net/main/MainRule.asp

  • กระทรวงศึกษาธิการ (เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม - มัธยมศึกษา)

http://tiger.acs.ac.th/gallery/E-Learning/

  • ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://e-book.ram-edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=EN

  • ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/oce/Pages/Content.html

  • English Grammar in Use-ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/D4LP/14212/Contents.html

  • Common Grammar and Writing Problem-ปัญหาที่พบเสมอด้านไวยากรณ์และการเขียน

http://www.stou.ac.th/schools/sla/englishwriting/cd-rom/Module5/Index5.html

  • Welcoming Guests-การต้อนรับชาวต่างประเทศ

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/WelcomingGuests/Contents.html