ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยื่น

เข้าชม 0 ครั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2566