เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำของรางวัลตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ

26 มิถุนายน 2561 - 6 กรกฎาคม 2561

เข้าชม 1 ครั้ง

26 มิถุนายน 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำของรางวัลตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนจัดจ้างทำแหวนโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ปี61 26 มิถุนายน 2561