ประชาสัมพันธ์

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ 1/2563)

เข้าชม 0 ครั้ง

26 มีนาคม 2563

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ 1/2563)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศสำนักจุฬาฯ (มาตรการป้องกัน COVID-19) 26 มีนาคม 2563