ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว7794 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้

เข้าชม 0 ครั้ง

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว7794 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว7794 ลว. 23 มี.ค. 63 26 มีนาคม 2563