ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29590 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ

0-2629-8307 - 14 ต่อ 604 606 607 503 510 505

เข้าชม 270 ครั้ง

20 ธันวาคม 2561

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงขอให้ดาว์นโหลดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรานิกส์ ปค. http://edoc.dopa.go.th หรือผ่านทาง google drive ดังนี้

 

- หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 3. 4. และ 5. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

https://goo.gl/2xhkCe

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ จำแนกรายจังหวัด/อำเภอ/ตำบล

https://goo.gl/w3nzNb

 

 

  

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 208 ครั้ง 20 ธันวาคม 2561