ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

022823109

เข้าชม 292 ครั้ง

21 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

 

https://goo.gl/QZYGhe

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ว29657ผวจ ว29656กทม 292 ครั้ง 21 ธันวาคม 2561
แผ่นประชาสัมพันธ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่ 177 ครั้ง 21 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายตาราง 180 ครั้ง 21 ธันวาคม 2561