ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

นางสาวธัญญารัตน์ มุสิก 026298306-14 ต่อ 510

เข้าชม 153 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
3895 126 ครั้ง 1 กรกฎาคม 2562