ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่าางมันสำปะหลัง

นางสาวธัญญารัตน์ มุสิก 026298306 ต่อ 510

เข้าชม 216 ครั้ง

20 สิงหาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่าางมันสำปะหลัง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง 199 ครั้ง 20 สิงหาคม 2562