ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว195 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรืื่อง การตรวจสอบสต็อกยางพาราของผู้ประกอบการทั่วประเทศ

นางสาวธัญญารัตน์ มุสิก 02-629-8306 ต่อ 513 สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สบท.)

เข้าชม 1 ครั้ง

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว195 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรืื่อง การตรวจสอบสต็อกยางพาราของผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
6195 15 ตุลาคม 2563