ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แทนแบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 0 ครั้ง

1 เมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แทนแบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สัญญาที่ 1-56 1 เมษายน 2564