ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 เมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 11,945 บาท ส่วนประสานราชการ