ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,802 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เข้าชม 5 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,802 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
คุณลักษณะกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,802 กล่อง 3 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
ที่อยู่จัดส่งกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,802 กล่อง 4 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
บัญชีจัดสรรกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,802 กล่อง 1 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,802 กล่อง 1 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,802 กล่อง 0 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563