ด่วนที่สุด มท 0310.3/ว9887 ลว. 16 พ.ค. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)

วรวุฒิ 0-2282-3109

เข้าชม 523 ครั้ง

16 พฤษภาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ว9887 739 ครั้ง 16 พฤษภาคม 2561