ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวรายุทธ แซ่โค้ว กรมการปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 507 โทรสาร 0-2629-8302

เข้าชม 303 ครั้ง

17 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด ทึี่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร 241 ครั้ง 17 มกราคม 2563
AW Bawon OK mail 160 ครั้ง 17 มกราคม 2563