จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมุลบัตร (Pre-Personal...

4 เมษายน 2559

ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมุลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดหาเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผ...

1 เมษายน 2559

โครงการ การจัดหาเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.ร้อย อส. สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดหาเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึ...

1 เมษายน 2559

โครงการ การจัดหาเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกจัดตั้งสมาชิก อส. ปี 2558 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกร...

1 เมษายน 2559

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 3 ...

1 เมษายน 2559

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-border Pass)...