จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดร...

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำน...

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ สำหรับสนันสนุนภารกิจการจัดทำทะบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ไ้ด้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คือ นายคงศักดิ์ รสชา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการจั...

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จ...

14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 158,158 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บร...

14 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด...

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...